Galleri bilder

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.

Les meir

Hjelmeland skule treng deg!

I Hjelmeland kommune er det tre skular: Fister skule (1.-7.), Årdal skule (1.-7.) og Hjelmeland skule (1.-10.). Her er det til saman omlag 40 lærarar som kvar dag arbeidar for å gi omlag 350 elevar god basiskompetanse for framtida.
Skulane i Hjelmeland ønskjer tydelege, engasjerte og motiverte lærarar som er opptekne av å samarbeide for å skape gode lærings- og oppvekstvilkår for elevane. Til neste skuleår treng me fleire dyktige lærarar med på laget!

Frå 1. august er det ledig eit årsvikariat på ungdomsskulen på Hjelmeland med moglegheit for fast tilsetjing.
Andre undervisningsstillingar kan bli aktuelle.

Kvalifikasjonar
Me søkjer etter lærarar som er formelt kvalifiserte for undervisning i grunnskulen.
Til hausten 2021 treng ungdomsskulen lærar med formell kompetanse innan:
- Matematikk
- Naturfag

Det er ein fordel med erfaring innan pedagogisk bruk av læringsteknologi.
Det er og ynskjeleg at søkaren kan ta på seg kontaktlæraransvar.

I tilfelle det vert ledige andre undervisningsstillingar så er det ynskjeleg med fagkompetanse innan:
- Norsk
- Engelsk
- Matematikk
- Musikk
- Kunst og handverk
- Spesialpedagogikk

Personlege eigenskapar
- Du har evne til å skape gode relasjonar til elevar, foreldre og kollegaer
- Du har eit pedagogisk engasjement, der elevane er i fokus
- Du er ein tydeleg klasseleiar
- Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Du bidreg til å skape eit godt lærings- og arbeidsmiljø
- Du er utviklingsorientert og villig til å ta initiativ
- Du er løysingsorientert og fleksibel
- Du kan setje deg inn i nye arbeidsoppgåver og tileigne deg ny kunnskap

Me kan tilby
- Skular som er engasjert i pedagogisk utviklingsarbeid
- Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
- Konkurransedyktig løn
- Rettleiing av nyutdanna
- Kommunale tilsetjingsvilkår og pensjonsordning
- God seniorpolitikk
- Bedriftskunstforeining
- Eit rikt friluftsliv og eit godt kulturtilbod

Rekrutteringstiltak i Hjelmeland kommune:
- Redusert husleige
- Etableringspakke
- Stipendordningar

For meir informasjon om dette, sjå kommunen si heimeside.

Vilkår ved tilsetjing
I søknadsvurderinga legg me vekt på utdanning, praksis, undervisningsbehov og personlege kvalifikasjonar, jf. opplæringslova §10-5. Me tek atterhald om tilfredsstillande politiattest, jf. opplæringslova §10-9, og godkjent eksamen.
Tilsetjing skjer på dei løns- og arbeidsvilkår som går fram av gjeldande lovar, reglement og tariffavtala.
Pensjonsordning i Statens pensjonskasse med 2% av bruttoløn som eigendel.

Anna
Målform i Hjelmeland kommune er nynorsk.

Andre krav
Ver merksam på at me krev politiattest for alle som skal ha arbeidsplassen sin i barnevern, helse og omsorg, skule og barnehage.

Elektronisk søknadsprosess
Hjelmeland kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er viktig for vidare handsaming av din søknad at du legg inn alle relevante data. Det er høve til å leggja ved attestar og vitnemål, me ønskjer allikevel at du tek dei med til eit eventuelt intervju.

Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga på tlf. 51 75 70 00.

 • Tidspunkt: 20. august

  Stad: Festplassen (idrettsbanen ved skulen), Fister

  Fisterdagen er ein familidag som i år arrangeres for fjerde gong. Det er Fister Bygdaråd som eig Fisterdagen og som saman med gode lokale bedrifter/sponsorar gjer dette arrangementet mogleg år etter år.

  Hjarteleg velkomen til Fisterdagen!

  Les meir om Fisterdagen.

  Fisterdagen!
 • Tidspunkt: Laurdag 15. oktober kl 10 – 12:30

  Stad: Jøsneset Grendahus

  Me kjem tilbake med invitasjon og påmeldingsinformasjon på ettersommaren.

  Me ønskjer dykk ein flott sommar!


  Hyttefrukost!